We Wrocławiu obradował Synod Diecezjalny

Podziel się

V Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce obradował 19.08.2016 we Wrocławiu na swojej 10 sesji. Rozpoczęła ją modlitwa przygotowana i prowadzona przez ks. bpa Waldemara Pytla. Obrady odbyły się w auli Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu (ECDiE) przy ul. Wejherowskiej 28. W obradach oprócz członków Synodu Diecezji Wrocławskiej uczestniczyli: dr Monika Mucha – prawnik i doradca podatkowy, mecenas Michał Miłoń oraz dyrektorzy poszczególnych jednostek ECDiE. Synod zwołany został głównie w związku z koniecznością wyjaśnienia i uregulowania statusu prawnego ECDiE.

Ks. Robert Sitarek przedstawił dotychczasową działalność merytoryczną oraz sytuację prawną Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra (ECDiE). Wyjaśnił on, że działania Rady Diecezjalnej podjęte w związku z komplikującą się sytuacją prawną ECDiE polegającą na braku osobowości prawnej, były osadzone w prawie, a Rada Diecezjalna miała prawo podjęcia decyzji o powołaniu fundacji nie naruszając przepisów ZPW oraz regulaminu diecezjalnego. Wątpliwości w tej kwestii zgłaszał jedynie Pan Zbigniew Kulik reprezentujący Parafię Ewangelicką w Karpaczu.

Mecenas Michał Miłoń, który podkreślił, że podstawowym problemem ECDiE jest brak osobowości prawnej. Powoduje to również trudności w prowadzonej przez ECDiE działalności gospodarczej, gdyż ECDiE nie jest płatnikiem VAT i CIT z uwagi na brak osobowości prawnej.

Pani dr Monika Mucha przedstawiła skomplikowaną sytuację prawną w jakiej znalazło się ECDiE w związku ze sposobem rozliczania dotacji oświatowych przyznawanych szkołom prowadzonym przez ECDiE. Stopień tego skomplikowania narasta i powoduje dużą niejasność w sposobie rozliczania m.in. podatku VAT. To w coraz większym stopniu utrudnia prowadzenie bieżącej działalności. Wyjściem z tej sytuacji jest znalezienie takiej formuły prawnej dla prowadzenia ECDiE, która umożliwi znacznie prostsze rozliczanie działalności ECDiE.

Po dyskusji Synod przyjął przy jednym głosie wstrzymującym się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przyjęto przy jednym głosie i braku głosów sprzeciwu. Synod Diecezji Wrocławskiej jednogłośnie bez głosów wstrzymujących się i bez głosów sprzeciwu przyjął uchwałę  wyrażającą  zgodę na wygaszanie wykonywania zadań przez Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra.

Synod Diecezji Wrocławskiej w wyniku głosowania przyjął jednogłośnie akceptując uchwały nr 5, 6 i 7 podjęte przez Radę Diecezjalną Diecezji Wrocławskiej 23.02.2016 roku o powołaniu Fundacji Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra,  o wyborze Rady Fundacyjnej i o powołaniu Zarządu Fundacji.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Synodu Diecezji Wrocławskiej głosowano nad przyjęciem zmienionego statutu Fundacji Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra opracowanego przez Radę Diecezjalną i zaopiniowanego przez Konsystorz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W wyniku głosowania Synod Diecezji Wrocławskiej przyjął jednogłośnie uchwałę zmieniającą statut Fundacji ECDiE.

ks. Cezary Królewicz


Podziel się

Dodaj komentarz