Archiwum miesiąca: październik 2015

Kościół Pokoju w Świdnicy cudem Polski

Na tragach turystycznych w Poznaniu, 9 października 2015 roku, spotkała się zwycięska siódemka – Kościół Pokoju zajął 3. miejsce. nagrW konkursie zorganizowanym przez NGT aż ponad sześć tysięcy osób głosowało na Kościół Pokoju w Świdnicy, także z zagranicy, m.in. ze Szwecji i Stanów Zjednoczonych. Jeden ze świdniczan utworzył nawet fanpage, na którym przez kilka tygodni codziennie zachęcał do głosowania. Zaskoczyło nas tak wielkie wsparcie i życzliwość. To dla nas także znakomita promocja – mówi Bożena Pytel z parafii ewangelicko-augsburskiej w Świdnicy. kosciol cudOdbierając dyplom przyznany przez pismo podróżników, przypomniała, że historia kościoła również zaczęła się od podróży – od wyprawy Christiana Czepki po europejskich dworach, który w XVII wieku zbierał środki na budowę świątyni. – Tak jak dla Czepki, dla nas kościół też jest wyzwaniem: jak uratować to, co w zamierzeniu miało być nietrwałe, a nadal zadziwia konstrukcją i rozmachem – powiedziała Bożena Pytel wręczając Martynie Wojciechowskiej album „Christian Czepko. Podróż szwedzka”.

za kosciolpokoju.pl

Related Images:

Wizyta Margot Kaessmann we Wrocławiu

Ks. dr Margot Käßmann, ambasadorka  ds. Jubileuszu 500 lat Reformacji z ramienia Rady Ewangelickiego Kościoła w Niemczech (EKD), była gościem specjalnym podczas jesiennej sesji obrad Synodu Kościoła we Wrocławiu.

Pobyt ks. dr Margot Käßmann związany był z przygotowaniami do jubileuszu, który rozpocznie się 31 października 2016 r. W trakcie obrad Synodu ks. dr Käßmann wygłosiła w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego, referat na temat: „Impulsy Reformacji na przyszłość”.

Ambasadorka przedstawiła główne punkty obchodów, wśród których znajdą się m.in. uroczyste nabożeństwa, wystawa w Wittenberdze oraz trasa wiodąca przez 67 miast Reformacji w Europie (w Polsce Wrocław i Cieszyn). Istotne jest to, że jubileusz, który wiąże się przecież z wystąpieniem ks. Marcina Lutra, nie będzie ograniczony do jego osoby; nie będzie to „kult Lutra”. Może być to okazja do spojrzenia wstecz, na dzieje Reformacji (także na wcześniejsze ruchy w kierunku przemian), by zastanowić się czym jest doświadczenie i wiedza tych lat – czym jest Reformacja dzisiaj, skoro istnieje przekonanie, że nie jest procesem zamkniętym.

Prelegentka odniosła się też ewangelickich „sola” pytając o ich aktualność w obliczu sekularyzacji oraz rolę jaką mogą odegrać w objaśnianiu wiary ludziom współczesnym. Zwróciła uwagę na działania edukacyjne, studiowanie Pisma Świętego, nauczanie katechizmu istotne dla Lutra przede wszystkim dlatego, że wspierały indywidualną relację człowieka z Bogiem, umożliwiały samodzielne przeżywanie i wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa ale też jej realizację w życiu. Chrześcijanin bowiem to człowiek wolny, stawiający pytania wiary, odpowiedzialny za swoje życie przed Bogiem.

Ks. dr Käßmann zaznaczyła, że ten jubileusz różni się od poprzednich i obchodzony jest w ciągle reformującym się Kościele. 100 lat ekumenicznych doświadczeń przyniosło konkretne zmiany w kontaktach pomiędzy chrześcijanami, czego przykładem może być wspólna deklaracja o usprawiedliwieniu podpisana w 1999 r. Nadal potrzebny jest także dialog międzyreligijny, a w konsekwencji umiejętne zmierzenie się z antysemityzmem Lutra oraz kontynuacja dialogu z judaizmem i islamem.

Ten jubileusz jest inny również dlatego, że aktualnie większość kościołów ewangelickich na świecie (76,4%) ordynuje kobiety na księży. Ks. dr Käßmann podkreśliła, że praktyka ta nie jest podążaniem z duchem czasu, lecz odwołaniem się do znaczenia Chrztu św., w którym Bóg obdarza wszystkich swoją łaską. Jest nawiązaniem do wynikającego z Chrztu powszechnego kapłaństwa.

Zdaniem ambasadorki ds. jubileuszu, obchody 500-lecia Reformacji mogą mieć także wymiar polityczny jakim jest podkreślenie wyraźnego rozdziału Kościoła od państwa: zarówno teokracja, jak i ekstremizm religijny nie promują wolności. Ks. dr Käßmann postawiła również pytanie na ile istotne jest pytanie Lutra o łaskawego Boga dla współczesnego człowieka, żyjącego w konsumpcyjnym społeczeństwie. Roszczeniowa postawa wobec Boga, uniemożliwia dostrzeżenie znaczenia troski w życiu człowieka. Bóg jest tym, który się troszczy i jest to wyzwalające doświadczenie, szczególnie dla tych, którzy nie widzą sensu w swoim życiu. Przez Chrzest człowiek staje się Bożym dzieckiem, jest objęty błogosławieństwem, którego nie może już zostać pozbawiony. Odpowiedzią na Bożą łaskę jest wiara. Uwolniony przez Boga człowiek realizuje wiarę w konkretnych czynach, w służbie dla innych, w Diakonii. W ten sposób nadal ma miejsce Reformacja.

W trakcie Synodu Kościoła ks. dr Käßmann wygłosiła kazanie podczas niedzielnego nabożeństwa w kościele Opatrzności Bożej, w którym poruszyła kwestię obrazów w chrześcijaństwie i we współczesnej kulturze. Zwróciła uwagę, że reformacja położyła nacisk na Słowo: „Solo Verbo – jedynie przez Słowo! Jedynie ze Słowa Bożego, z Biblii, zgodnie z zasadą Sola Scriptura, możemy poznać, kim jest Bóg”.

Mimo krytyki jaka się pojawiła, Luter nie potępił obrazów, lecz jego wniosek brzmiał: „Umiejmy racjonalnie obchodzić się obrazami. Nie są one samym Bogiem. Nie możemy im oddawać należnej Bogu czci. (…) Obrazy mogą także inspirować: rozwijać fantazję, wiarę, motywować do rozważania o Bogu i świecie”. Ks. dr Käßmann przypomniała, że wg Lutra w centrum wiary stoi Chrystus, dlatego obrazy należy usunąć wtedy, gdy kłócą się z tą prawdą. Luter powiada: „To do czego przywiązane jest  twoje serce, to jest twoim bogiem”. Współczesny człowiek staje przed dylematem co jest jego bogiem i odpowiedź nie jest oczywista. Żyje też w świecie obrazów, które kształtują jego sposób myślenia i niejednokrotnie wywołują sprzeczne emocje. „Także dzisiaj jest wyzwaniem– stwierdziła ks. dr Käßmann – by nie dać się ponieść ich mocy i sugestywności. Trzeźwy osąd, jakiemu poddał kwestię obrazów ks. Marcin Luter może być także dla nas pomocą w wypracowaniu właściwej oceny”.

***

Ks. dr Margot Käßmann jest ambasadorką ds. Jubileuszu 500 lat Reformacji z ramienia Rady Ewangelickiego Kościoła w Niemczech od kwietnia 2012 r. W latach 1999-2010 była zwierzchniczką Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Krajowego Hanoweru, a także przewodniczącą Rady Ewangelickiego Kościoła w Niemczech w latach 2009-2010.

za www.luteranie.pl

Więcej zdjęć: Zwiastun Ewangelicki

Related Images:

Synod Kościoła obradował we Wrocławiu

W dniach od 16 do 18 października 2015 roku we Wrocławiu odbyło się posiedzenie 8. sesji XIII kadencji Synodu Kościoła, najwyższej władzy Kościoła Ewangelickiego w Polsce.

„W Chrystusie znajdujemy mocny grunt wtedy, kiedy ziemia naszej pewności zaczyna się trząść” – powiedział bp Waldemar Pytel, zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Podczas nabożeństwa inauguracyjnego 8 sesji XIII Synodu Kościoła, odbywającego się w wrocławskim kościele św. Krzysztofa, w swoim kazaniu bp W. Pytel odniósł się do kataklizmów, niepokojów i wojen, które mają miejsce na całym świecie. Zauważył, że coraz mocniej doświadczamy ich skutków,  bo ludzie uciekający przed cierpieniem i wojną chcą znaleźć bezpieczne schronienie w Europie.

W obliczu bezradności człowiek szuka odpowiedzi, oparcia, schronienia – człowiek wierzący odkrywa, że może odnaleźć je tylko w Bogu: „To nie Kościół sam sobie ma być schronieniem i przewodnikiem, ale ma poddać się przewodnictwu Bożego Syna, w Nim szukać swojej tożsamości, a nie samemu ją kreować w oderwaniu od skały, na której winien mocno stać”.

W czasie nabożeństwa ślubowanie złożyła nowa członkini Synodu, Katarzyna Bruzi, kurator Diecezji Wrocławskiej, pochodząca z parafii w Wałbrzychu.

W pierwszym dniu Synodu Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec złożył sprawozdanie. Zauważył, że hasło roku: „Przyjmujcie jedni drugich jak i Chrystus przyjął nas ku chwale Boga” jest wyraźnym znakiem od Boga. Nawiązał do kwestii uchodźców i debaty, jaka rozgorzała na ten temat w Polsce, także w Kościele ewangelickim. W sprawozdaniu bp Samiec wskazał m.in. na toczącą się dyskusję na temat ordynacji kobiet na księży, przekazał informacje o przygotowaniach do jubileuszu 500-lecia Reformacji, kontaktach międzynarodowych Kościoła. Po wystąpieniu Biskupa Kościoła odbyła się dyskusja. Sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.

W kolejnym dniu obrad Synod przyjął sprawozdanie merytoryczne Konsystorza i preliminarze na rok 2016.

W dalszej części obrad odbyła się dyskusja nad wnioskami, zgłaszanymi przez członków Synodu. Znalazły się wśród nich m.in.: nagroda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP im. królewny Anny Wazówny i jednorazowa składka ogólnokościelna przeznaczona na pomoc uchodźcom, która zostanie zebrana w trzecią niedzielę przed końcem roku kościelnego czyli 8 listopada.

Biskup Kościoła złożył wniosek o zmianę Zasadniczego Prawa Wewnętrznego, aby umożliwić ordynację kobiet na księży, który będzie rozpatrywany na wiosennej sesji Synodu w 2016 r.

Synodalna Komisja ds. Pastoralnych wydała oświadczenie w sprawie małżeństwa, w którym przypomina rozumienie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, zobowiązanych do wspólnego życia we wzajemnej miłości, odpowiedzialności i zaufaniu. W oświadczeniu czytamy: „Kościół stoi na straży nierozerwalności małżeństwa, oferując, na ile jest to możliwe duszpasterskie wsparcie w przeżywanych kryzysach i zaistniałych konfliktach, prowadząc każdorazowo indywidualne mediacje. Mimo podkreślania nierozerwalności małżeństwa, zdaje sobie sprawę, że ze względu na grzeszną naturę człowieka, może niejednokrotnie dochodzić do rozpadu małżeństwa.”

Synodałowie w komisji zwrócili uwagę na to, że Kościół obejmuje opieką duszpasterską wszystkie osoby dotknięte rozwodem i jego konsekwencjami. Kościół głosi nieustającą potrzebę pokuty, a jednocześnie zachęca do korzystania z Sakramentu Ołtarza (Komunii Świętej) również osoby rozwiedzione i żyjące w ponownym związku małżeńskim.      W ostatnim dniu obrad synodałowie zebrali ofiarę dla Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Węgrzech, która ma wesprzeć działania prowadzone na rzecz uchodźców. Ofiara wyniosła 3.100 zł.

Gościem specjalnym Synodu była ks. dr Margot Käßmann,  od kwietnia 2012 r. ambasadorka  ds. Jubileuszu 500 lat Reformacji z ramienia Rady Ewangelickiego Kościoła w Niemczech (EKD), zwierzchniczka Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Krajowego Hanoweru w latach 1999-2010 oraz przewodnicząca Rady Ewangelickiego Kościoła w Niemczech w latach 2009-2010.

za www.luteranie.pl

Related Images:

We Wrocławiu podpisano porozumienie

Bp Jerzy Samiec i minister Stanisław Huskowski z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji podpisali we Wrocławiu porozumienie w sprawie nowelizacji ustawy regulującej stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. macW porozumieniu podkreślono celowość nowelizacji ustawy oraz zadeklarowano gotowość do dalszych rozmów z uwzględnieniem również kwestii postępowania regulacyjnego.

Porozumienie podpisali: za Ministra – Stanisław Huskowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Do porozumienia dołączono zaaprobowane przez ministra projekty umowy między Radą Ministrów a Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP oraz ustawy o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Podpisanie dokumentów nastąpiło w dniu 16 października 2015 roku, w Centrum Ewangelickim we Wrocławiu przed otwarciem obrad Synodu Kościoła XIII kadencji. Praca i rozmowy w Komisji Państwo – Kościół trwały blisko trzy lata.

za www.luteranie.pl

Related Images:

Dziękczynienie w Bogatyni

Dziękczynienie w Bogatyni

Parafia Ewangelicko – Augsburska w Lubaniu w 21. niedzielę po Trójcy Świętej dnia 25. października 2015 roku dziękowała Bogu za pomyślnie zakończony I etap remontu kościoła filialnego w Bogatyni.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

EWANGELICKI KOŚCIÓŁ FILIALNY W BOGATYNI PO REMONCIE DACHU 2015

Na nabożeństwo dziękczynne przybyli ewangelicy z Bogatyni i okolic, dawni mieszkańcy Bogatyni, darczyńcy oraz przedstawiciele Bractwa Bogatyńskiego. Kazanie wygłosił ks. bp Waldemar Pytel – zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce. Nawiązał w nim na kanwie Psalmu 46. do warownego grodu, którym jest Bóg. Odniósł tę myśl do roli i miejsca kościoła filialnego w Bogatyni oraz do osobistego życia religijnego mieszkających na co dzień w tym mieście ewangelików i nie tylko. Poruszające słowa kaznodziei doskonale wpisywały się w okoliczność dziękczynienia.

Zgromadzeni usłyszeli od ks. bpa Pytla słowa podziękowania za wszelką pomoc lubańskiej Parafii w podjęciu się dzieła remontu. Oprócz szczególnie ofiarnych i zaangażowanych Parafian darczyńcami byli: Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa w Polsce, Fundacja Hermann Reemtsma Stiftung z Hamburga, Fundacja Kościelna Ewangelickiego Śląska, Wspólnota Ewangelickich Ślązaków oraz osoby prywatne z kraju i zza granicy. Prace remontowe wykonała firma Pana Waldemara Lubaczewskiego z Leśnej. Wsparciem w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej, pozwoleń oraz nadzoru inwestorskiego kierował Zespół Inżynierów AŁYKOW z Lubania.

Biskup Pytel przypomniał, iż na wniosek ks. Cezarego Królewicza Rada Parafialna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Lubaniu na swoim posiedzeniu 25.11.2014 roku podjęła uchwałę o bezzwłocznym przystąpieniu do remontu kaplicy w Bogatyni. Z uwagi na stale pogarszający się stan techniczny kaplicy konieczny był i nadal jest jej remont. Najpilniejszą sprawą był remont dachu, który od czasu budowy nie był remontowany, a jedynie częściowo reperowany przy użyciu dostępnych środków. Drobne naprawy już nie wystarczały. Prace rozpoczęły się 17.06.2015, a zakończyły na podstawie protokołu odbioru robót 14.09.2015. Nabożeństwo dziękczynne było podsumowaniem I etapu koniecznego remontu. Parafia w Lubaniu planuje dalsze etapy remontu tego kościoła filialnego w Bogatyni licząc w tym względzie na wsparcie również lokalnego samorządu.

Na co dzień Kaplica Ewangelicka w Bogatyni służy miejscowym ewangelikom do nabożeństw, które odbywają się regularnie co dwa tygodnie oraz w święta. W niej często prowadzone są inne zajęcia duszpasterskie i spotkania parafialne. Z uwagi na jej położenie i historię służy także jako kaplica cmentarna na czynnym cmentarzu ewangelickim. Jedna z kwater cmentarza jest miejscem pochówków po II wojnie światowej po dziś dzień dla osób wyznania ewangelickiego.

Bogatynia Evangelische Gemeinde-5553 xParafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu czyni starania, aby w nadchodzących latach kontynuować w miarę możliwości prace remontowe i zabezpieczające zarówno kaplicę jak i otaczający ją cmentarz.

ks. Cezary Królewicz

Related Images: