We Wrocławiu obradował Synod Diecezjalny

7 marca 2020 roku we Wrocławiu obradował Synod Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Na swojej 9. sesji przyjął sprawozdania biskupa diecezji, pracy młodzieżowej, ewangelizacyjno-misyjnej, diakonijnej oraz duszpasterstwa więziennego. Obrady rozpoczęło nabożeństwo w kościele Opatrzności Bożej, a następnie toczyły się w sali parafialnej. Sprawozdania prezentowane były w większości w formie filmów lub prezentacji multimedialnych, co znacznie podniosło atrakcyjność przekazu. Gratulacje z okazji 5-lecia służby biskupa Waldemara Pytla złożyli w imieniu Synodu Diecezji przedstawiciele Rady Diecezjalnej. Synod powitał diakon Martę Zachraj-Mikołajczyk, która z dniem 1. lutego przybyła do Diecezji Wrocławskiej. W głosowaniach Synod przyjął sprawozdanie finansowe Diecezji z działalności kultowej za rok 2019 oraz preliminarz budżetowy na rok 2020. Radzie Diecezjalnej udzielono absolutorium. Biskup Pytel przypomniał, aby duchowni udzielali Komunii Świętej zgodnie z przekazanymi zaleceniami z uwagi na zagrożenia wynikające z epidemii koronawirusa. Przekazane zostały zaproszenia m.in.: na diecezjalne rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży w górskiej miejscowości Przesieka, na rekolekcje dla Pań do Karpacza, na konferencje z Rzecznikiem Praw Obywatelskich pod nazwą Kolory Wolności, na Festiwal Kultury Protestanckiej we Wrocławiu, na Spotaknie Chrześciajn Europy Środkowo-Wschodniej w Graz w Austrii, na Tydzień Dobrej Nowiny do Szczecina, na międzynarodową konferencję naukową EuCuComm 2020 do Lubania i na Zamek Czocha. Zachęcano również to przekazywania 1% na organizacje pożytku publicznego.

ks. Cezary Królewicz