Archiwum miesiąca: maj 2015

Nabożeństwo w Świerzawie

Ks. Jerzy Gansel z Legnicy powitał przybyłych na nabożeństwo do Świerzawy

Od wielu już lat ewangelicy z dolnośląskich parafii na zaproszenie Parafii Jawor gromadzą się w godzinach popołudniowych na nabożeństwie w dniu Święta Wniebowstąpienia Pańskiego. Tak było i tym razem 14.05.2015 w kościele św. Jana i Katarzyny, dawnym kościele ewangelickim pełniącym dziś funkcję muzealną, w Świerzawie.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Ks. Waldemar Szczugieł z Wałbrzycha wygłosił kazanie

Kazanie wygłosił ks. Waldemar Szczugieł z Wałbrzycha, a liturgię prowadzili: ks. Jerzy Gansel, ks. Edwin Pech oraz ks. Cezary Królewicz. Nabożeństwo spowiednio-komunijne zgromadziło wiernych z Parafii: Jawor, Legnica, Lubań, Zielona Góra, Karpacz i Lubań. Po nabożeństwie wszyscy udali się do nieodległej miejscowości Nowy Kościół, gdzie w gospodarstwie agroturystycznym „U Zygmunta” był czas na rozmowy i wspólny posiłek.

Po nabożeństwie ewangelickim w Świerzawie w dniu Święta Wniebowstąpienia Pańskiego 14.05.2015

Wieloletnia tradycja wspólnych nabożeństw w dniu Święta Wniebowstąpienia Pańskiego w Świerzawie w godzinach popołudniowych pielęgnowana jest chętnie przez uczestników chętnie wracających co roku, aby razem ze współwyznawcami modlić się i móc spotkać się.

Spotkanie przy ognisku w Nowym Kościele po nabożeństwie w Świerzawie 14.05.2015

Spotkanie przy ognisku w Nowym Kościele po nabożeństwie w Świerzawie 14.05.2015

Warto polecić przyjazd w roku 2016, stałych bywalców zachęcać nie trzeba.

ks. Cezary Królewicz

Łużycki Dzień Kościoła 2015 w Cottbus

Obraz1Kościół Ewangelicki Berlina – Brandenburgii – śląskich Górnych Łużyc serdecznie zaprasza na Łużycki Dzień Kościoła 2015, który odbędzie się 4 lipca 2015 roku w Cottbus. Serdecznie zapraszamy do udziału w Dniu Kościoła Łużyc, który połączony jest z Partnerskim Dniem Diecezji Wrocławskiej i Okręgiem Kościoła Görlitz.

Szczegóły dostępne są na stronie >>> Łużycki Dzień Kościoła.   Prezentacja >>>

Motto Łużyckiego Dnia Kościoła zaczerpnięte jest z Księgi Proroka Ezechiela 36,35 i będą mówić: Ten kraj, niegdyś spustoszony, stał się podobny do ogrodu Eden; a miasta, które legły w gruzach i były spustoszone i zburzone, są teraz obwarowane i zamieszkane.

Program ramowy:

10:00 – Nabożeństwo otwierające w Hali Miejskiej Cottbus oraz początek programu młodzieżowego

11:00 – Oferta w południe: przerwa na obiad, zwiedzanie wystaw i stoisk, warsztaty

12:00 – Koncerty chórów w Kościele Klasztornym

13:00 – Fora tematyczne, warsztaty gospel, program dla dzieci

14:30 – Stoły tematyczne, koncert puzonistów

16:00 – Uroczystość zakończenia w Hali Miejskiej Cottbus

17:00 – Koniec Dnia Kościoła Łużyc

Nabożeństwo:

– Nabożeństwo odbędzie się w Hali Miejskiej w Cottbus o godzinie 10:00.

– W nabożeństwie uczestniczył będzie ks. Biskup Waldemar Pytel.

– Grał będzie zespół muzyczny, śpiewać będzie chór gospel i chóry parafialne.

Oferta popołudniowa:

– W pobliżu Hali Miejskiej będzie możliwość zakupienia talonu na obiad w cenie 5 EUR.

– Parafie lub instytucje kościelne mogą wykupić miejsce dla swojego stoiska i się zaprezentować.

– W kościele klasztornym od godziny 12.00 odbędzie się koncert chórów, gdzie kolejno każdy z chórów będzie mógł zaprezentować jeden lub dwa utwory.

5 forów tematycznych:

1. Pomysły dla regionu węgla brunatnego

2. Pomysły dla wsi i miast

3. Pomysły dla parafii

4. Pomysły na wspólne życie z uchodźcami

5. Pomysły na sąsiedztwo Niemców i Polaków

Pomysły na sąsiedztwo Niemców i Polaków:

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię – Reprezentanci Kościołów odpowiadać będą na pytania związane z rolą i znaczeniem kościoła w Polsce i w Niemczech.

Bóg Rzekł: rozradzajcie się i rozmnażajcie się – polsko-niemieckie pary rozmawiać będą na temat szans i problemów w ich wspólnym życiu.

Bóg Rzekł: czyńcie ją sobie poddaną – przedstawiciele gospodarki rozmawiać będą na temat szans i problemów pracy w strefie przygranicznej po obu stronach granicy.

A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta – przedstawiciele Policji i Sądownictwa rozmawiać będą na temat przestępczości przygranicznej.

Forum tłumaczone będzie symultanicznie

Stoły tematyczne:

– Przy 60 stołach mają zgromadzić się osoby, które na różne ważne tematy będą wspólnie rozmawiać. Przy każdym stole będą zaproszeni goście (np. Burmistrz, Przedsiębiorca, Ksiądz, Pracownik Socjalny, …)

– Spotkanie odbędzie się w kościele św. Mikołaja a wnioski z dyskusji zostaną spisane.

Zakończenie:

Zakończenie Dnia Kościoła Łużyc odbędzie się w Hali Miejskiej

Chóry, zespoły i grupy muzyków, które wezmą udział w warsztatach gospel zaprezentują swoje umiejętności

Zakończenie o godzinie 17:00

Diecezjalny Zjazd Chórów w Jeleniej Górze – Cieplicach

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW niedzielę Jubilate 26.04.2015 roku, po nazbyt obfi­tym w smutne wyda­rze­nia tygo­dniu, odbył się w Cie­pli­cach Die­ce­zjalny Zjazd Chó­rów. Nie­dzielę Jubi­late obcho­dzono w tam­tej­szym kościele szcze­gól­nie uro­czy­ście, było to bowiem nabo­żeń­stwo dzięk­czynne z oka­zji zakoń­cze­nia prac reno­wa­cyj­nych osiem­na­sto­wiecz­nego zespołu budyn­ków Para­fii Ewangelicko-Augsburskiej w Jele­niej Górze — Cie­pli­cach. OLYMPUS DIGITAL CAMERAO jego ran­dze świad­czy obec­ność i udział w nabo­żeń­stwie czte­rech duchow­nych: ks. bp. Wal­de­mara Pytla, wice­pre­zesa Rady Syno­dal­nej — ks. Edwina Pecha z Kar­pa­cza, pro­bosz­cza cie­plic­kiej para­fii — ks. Seba­stiana Kozieła i pro­bosz­cza para­fii wro­cław­skiej — ks. Mar­cina Oraw­skiego. W ramach reno­wa­cji wymie­niono okna, dach i odświe­żono ele­wa­cje oraz zadbano o teren, na któ­rym znaj­duje się kościół. Zakro­jone na sze­roką skalę prace finan­so­wało wielu pry­wat­nych i pań­stwo­wych dona­to­rów, któ­rych nie zabra­kło na nie­dziel­nym spo­tka­niu. Zapewne ranga tego wyda­rze­nia, naj­istot­niej­sza dla para­fian, nieco zdo­mi­no­wała całość i Die­ce­zjalny Zjazd Chó­rów stał się pięk­nym dodat­kiem do dzięk­czyn­nego nabo­żeń­stwa. Być może doszło do połą­cze­nia obu uro­czy­sto­ści, ponie­waż zjazdy chó­rów zwy­kle odby­wają się w nie­dzielę Can­tate, która wypada dokład­nie tydzień po Jubi­late, trudno więc by było wszyst­kich zgro­ma­dzić po raz drugi. W tym roku przy­je­chały trzy chóry – Eku­me­niczny Chór z Kar­pa­cza, Capella Ecu­me­nica i Kame­ralny Chór Żeński z Wrocławia.

Nabo­żeń­stwo i zara­zem prze­gląd otwo­rzyła Capella Ecu­me­nica pod dyr. Adama Raj­czyby. OLYMPUS DIGITAL CAMERAW mocno okro­jo­nym skła­dzie, co nie uła­twiało śpie­wa­nia chó­rzy­stom, zapre­zen­to­wała dwa cho­rały – Jana Seba­stiana Bacha i Hein­ri­cha Poosa, gospel „Jest ciche miej­sce”, a także „Ubi Cari­tas” w opra­co­wa­niu Maurice’a Duru­flégo. Szcze­gól­nie ta ostat­nia pieśń była piękna. Śpie­wa­kom udało się wydo­być całe piękno gre­go­riań­skiego hymnu, począt­kowo śpie­wa­nego pod­czas umy­wa­nia nóg w Wielki Czwartek.

Z przy­jem­no­ścią wysłu­cha­li­śmy też chóru z Kar­pa­cza pod dyrek­cją Ber­narda Stan­kie­wi­cza. Widać dobrą rękę dyry­genta, bo zarówno pod wzglę­dem muzycz­nym, emi­syj­nym, jak i dyk­cyj­nym zespół był bar­dzo dobrze przy­go­to­wany. Dyna­mika i pre­cy­zja wyko­na­nia spra­wiły, że nawet dość trudne, mimo pozo­rów łatwo­ści, utwory „Amen” i „Alle­luja” zabrzmiały we wnę­trzu cie­plic­kiego kościoła dobrze i ciekawie.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPrze­gląd zamknął występ Kame­ral­nego Chóru Żeńskiego pod dyr. Dawida Ślusar­czyka. Wro­cław­ski kan­tor znaj­duje dla chó­rzy­stek cie­kawe a nie­zbyt trudne pie­śni, które tym typo­wym ama­tor­kom nie spra­wiają trud­no­ści, a przy tym pocho­dzą z nieco zapo­mnia­nej lite­ra­tury muzycz­nej, np. śpiew­nika Seklucjana.

Ten dzień obfi­to­wał w wyda­rze­nia, bo poza świę­to­wa­niem zakoń­cze­nia prac reno­wa­cyj­nych i wystę­pem chó­rów, byli­śmy też świad­kami bło­go­sła­wień­stwa udzie­lo­nego przez pro­bosz­cza ks. Seba­stiana Kozieła dziecku i jego rodzi­com w pierw­szą rocz­nicę chrztu św., a pod­czas obiadu goście z Nie­miec pamięci ostat­niego nie­miec­kiego pro­bosz­cza w Cie­pli­cach — Wer­nera Schmau­cha — poświę­cili krótki wykład. Warto wie­dzieć, że Wer­ner Schmauch był czyn­nym człon­kiem Kościoła Wyzna­ją­cego i aż do wyjazdu z obec­nie pol­skich Cie­plic orga­ni­zo­wał tu życie reli­gijne. Do wyda­le­nia w roku 1947 był dzie­ka­nem na Dolny Śląsk, a póź­niej prze­wod­ni­czą­cym kościo­łów wrocławskich.

Obiad, o któ­rym wspo­mniano, został przy­go­to­wany przez gospo­da­rzy w odre­stau­ro­wa­nej sali restau­ra­cyj­nej pawi­lonu „Edward” — histo­rycz­nej budowli, daw­nym Kur­hau­sie powsta­łym w pierw­szej poło­wie XIX wieku, prze­bu­do­wa­nym w póź­niej­szych latach w stylu kla­sy­cy­stycz­nym z cechami pal­la­diań­skimi (tj. cha­rak­te­ry­stycz­nymi dla pro­jek­tów archi­tekta Andrea Pal­la­diego – repre­zen­ta­cyj­no­ścią i funk­cjo­nal­no­ścią). Do dziś z pier­wot­nego wystroju pozo­stały malo­wi­dła na sufi­cie, przed­sta­wia­jące instru­menty muzyczne, sceny mito­lo­giczne, a szcze­gól­nie przed­sta­wie­nia, na któ­rych glo­ry­fi­kuje się Johanna Antona Schaf­fgot­scha. Dziś pla­fon jest odre­stau­ro­wy­wany, cały sufit pokryto cienką bibułą japoń­ską, uży­waną pod­czas renowacji.

Odno­wiony Park Zdro­jowy przy­po­mina o daw­nej świet­no­ści Bad Warm­brunn, tam więc skie­ro­wa­li­śmy swe kroki po poże­gna­niu z gościn­nymi gospo­da­rzami. Krótka prze­chadzka aleją główną pozwo­liła podzi­wiać fon­tanny, kwiet­niki i widoczne w dale­kiej per­spek­ty­wie Kar­ko­no­sze.

(joka)