Archiwum kategorii: Parafie

Parafia w Kłodzku

Adres Parafii:

ul. Kolejowa 2/2, 57-300 Kłodzko

Kontakt:

tel./faks.: ( +48 74 )  867 42 91            

e-mail: klodzko@luteranie.pl

konto bankowe: 73 1500 1155 1219 5006 1720 0000

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:

 • we wtorki w godz. 10:00 – 12:00
 • w czwartki w godz. 16:00-17:00
 • w niedziele po nabożeństwie

Duszpasterz Parafii:

ks. Robert Sitarek, proboszcz administrator

(ord. 27.11.1994)

Kurator Parafii:

Małgorzata Nesterowska

Kościół parafialny:

Kaplica w Domu Parafialnym

Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Kolejowa 2

Nabożeństwa niedzielne:

 • w Kłodzku w 1., 3. i 5. niedzielę o godz. 10:00

( ul. Kolejowa 2 ,57-300 Kłodzko )

 • w Opolnicy w 3. niedzielę o godz. 10:00 ( zamiennie z Kłodzkiem )

( w kościele Zbawiciela, Opolnica nr 19, 57-256 Bardo )

 • w Kudowie  Zdroju w 2. niedzielę miesiąca o godz. 11:30

( Kościół Chrystusa Króla, Góra Parkowa, nabożeństwa domowe, 57-350 Kudowa Zdrój )

 • w Ząbkowicach Śląskich w 4. niedzielę miesiąca o godz. 9:00

( Kaplica, ul. Piastowska 8, 57-200 Ząbkowice Śląskie )

Nabożeństwa tygodniowe: adwentowe, pasyjne i inne świąteczne i okolicznościowe wg ustalonego porządku dostępnego w kancelarii parafialnej.

Lekcje religii:

Lekcje religii odbywają się po nabożeństwie.

Godzina biblijna:

W 2. piątek miesiąca o godz. 16:00.

Spotkania z osobami zainteresowanymi kościołem ewangelickim:

Zgodnie z bieżącymi ustaleniami. Należy skontaktować się z duszpasterzem Parafii.

Inne działania Parafii:

 • Stacja Diakonijna

Adres: ul. Kolejowa 2, 57-300 Kłodzko,

tel./faks.: ( +48 74 )  867 42 91    

tel.: 609 887 952

 • Ośrodek Wypoczynkowy ZŁOTA JABŁOŃ

Adres: Opolnica 1, 57-256 Bardo

tel./faks.: ( +48 74 )  816 78 36

KAPLICA W KŁODZKU w Domu Parafialnym

Dzisiejsza parafia Kłodzko obejmuje swoim zasięgiem teren dawnego hrabstwa kłodzkiego oraz południową część Dolnego Śląska. Pierwsze nabożeństwo luterańskie odprawiono w Kłodzku w 1531 r. Od 1562 r. luteranie stanowili tu większość i przejęli kościół parafialny. Specyficzne położenie tego regionu, oddalenie od centrów władzy, górzysty i lesisty teren sprzyjał również ukrywaniu się zwolenników różnych „nowinek”, szczególnie husyckich. Szybko stali się oni wyznawcami schwenkfeldyzmu (Kaspar von Schwenckfeld do luteranizmu włączył szeroki program społeczny), niekiedy ogarniającego całą populację niektórych miasteczek. Radykalizm społeczny spowodował równoczesne wystąpienie przeciwko nim zarówno katolików jak i… protestantów. Rozproszeni i ukrywający się członkowie tej społeczności w 1734 r. wyemigrowali do Ameryki, gdzie praktykują do dzisiaj.
     Cesarska komisja powołana w 1558 r. w celu zbadania stanu duchowieństwa w hrabstwie kłodzkim, nie należącym wówczas politycznie do Śląska, stwierdziła, iż na 28 egzaminowanych przez nią duchownych, tylko 4 można było uznać za katolickich, a z tych i tak 2 jest żonatych. W końcu XVI w. w Kłodzku pozostali już tylko nieliczni katolicy. Nowa liturgia promieniowała na całą Ziemię Kłodzką, w której działało aż 81 kościołów ewangelickich. Na początku XVII wieku w hrabstwie kłodzkim ostało się jedynie 11 kościołów katolickich (wkrótce tylko 1).
     Duży wpływ na dzisiejszą strukturę wyznaniową ziemi kłodzkiej miała defenestracja urzędników cesarskich w Pradze wywołując pustoszącą wojnę trzydziestoletnią. W obliczu zagrożenia dla czechów i protestantyzmu na pomoc ruszyli najsilniej z nim związani mieszkańcy okolic Kłodzka – nie tylko prawie komplet rycerstwa, lecz również liczne chłopstwo, a nawet mieszczanie. W bitwie pod Białą Górą (1620) przegraną przez wojska czesko-protestanckie – wyginęła najsilniejsza warstwa społeczna – szlachta i wolni sołtysi. Reszta uciekła przed represjami zwycięskiego obozu. Mimo to, protestanckie mieszczaństwo i załoga kłodzkiego zamku pod dowództwem hr. B.Thurna z powodzeniem bronili się przed dziesięciokrotnie silniejszymi wojskami cesarskimi dowodzonymi przez hr. von Lichtensteina aż do 1622 roku, czyli najdłużej na ziemiach Habsburgów. Miasto było bombardowane. Według niektórych źródeł zniszczono wówczas 900 domów (prawdopodobnie jest to liczba nieco przesadzona). Cesarz Ferdynand II, mimo potwierdzenia Listu majestatycznego jako prawa obejmującego cały Śląsk, nakazał jednak w dobrach królewskich oraz katolickich takie postępowanie, jakby przestał on obowiązywać. Na pierwszy ogień poszło hrabstwo kłodzkie jako leżace przy granicy Śląska. W 1623 r. zostało ono przekazane biskupowi wrocławskiemu i z jego to zarządzeń nastąpiła przymusowa rekatolicyzacja wszystkich podległych mieszkańców. Wydalono wtedy 120 duchownych i nauczycieli ewangelickich, odebrano kościoły i szkoły, urzędy obsadzono katolikami oraz dokonano masowej konfiskaty majątków szlachty protestanckiej, a warunkiem zwrotu było przyjęcie wiary katolickiej. To wraz z napływem obcego osadnictwa i umiejętną akcją propagandową (ośrodki pielgrzymkowe) niemal całkowicie usunęło ewangelicyzm z tej ziemi. Nie zmieniło tego nawet długie przebywanie w protestanckiej prowincji śląskiej. We wrześniu 1939 r. ewangelicy stanowili zaledwie 11% ludności okręgu kłodzkiego.

 Do 1945 r. luteranie w Kłodzku posiadali własną świątynię, był nią obecny kościół św. św. Jerzego i Wojciecha. Obecnie do celów kultowych wykorzystywana jest sala zborowa w murowanym budynku z początku XX w. byłego oddziału terenowego Śląskiego Ewangelickiego Towarzystwa Prasowego przy ulicy Kolejowej 2.

 KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA PANA w Kudowie

Do czasów pruskich hrabstwo kłodzkie stanowiło odrębną od Śląska jednostkę administracyjną, podporządkowaną bezpośrednio Koronie czeskiej, czyli królowi czeskiemu, bywającemu również cesarzem. Przekazanie (na drodze sprzedaży) starostwa arcybiskupowi salzburskiemu Ernestowi Habsburgowi w 1548 r. zainicjowało ostry kurs kontrreformacyjny. W jego ramach przeprowadzono m.in. egzamin z prawomyślności, w wyniku czego większość duchownych protestanckich musiała opuścić tą ziemię. Śmierć arcybiskupa w 1560 roku przerwała takie działania do okresu po bitwie pod Białą Górą.
     Za sprawą Braci Czeskich (Kościół reformowany) Kudowa była protestancką enklawą w katolickim hrabstwie kłodzkim. Z woli króla Prus Fryderyka Wilhelma II (reformowany) w Pstrążnej (centrum mniejszości czeskiej) miał powstać kościół. Ostatecznie barokowy kościół p.w. Chrystusa Pana powstał w Kudowie na ówczesnym Wzgórzu Zamkowym (obecnie Parkowym). Kościół ten, zwany niekiedy „Husycką Kaplicą” powstał w 1797 r. Do 1811 roku służył reformowanym oraz nielicznym luteranom. Po tej dacie luteranom.

Wyposażenie tego kościoła pochodzi z późniejszegoi okresu: eklektyczne organy firmy „Schlag und Söhne” ze Świdnicy (z 1874 i 1879 r.), a od 1975 roku rokokowy ołtarz przeniesiony z nieczynnego kościoła w Unisławiu k/Wałbrzycha.

Historia Parafii w Kłodzku:

Dzisiejsza parafia Kłodzko obejmuje swoim zasięgiem teren dawnego hrabstwa kłodzkiego oraz południową część Dolnego Śląska. Pierwsze nabożeństwo luterańskie odprawiono w Kłodzku w 1531 r. Od 1562 r. luteranie stanowili tu większość i przejęli kościół parafialny. Specyficzne położenie tego regionu, oddalenie od centrów władzy, górzysty i lesisty teren sprzyjał również ukrywaniu się zwolenników różnych „nowinek”, szczególnie husyckich. Szybko stali się oni wyznawcami schwenkfeldyzmu (Caspar von Schwenckfeld do luteranizmu włączył szeroki program społeczny), niekiedy ogarniającego całą populację niektórych miasteczek. Radykalizm społeczny spowodował równoczesne wystąpienie przeciwko nim zarówno katolików jak i… protestantów. Rozproszeni i ukrywający się członkowie tej społeczności w 1734 r. wyemigrowali do Ameryki, gdzie praktykują do dzisiaj. 
Cesarska komisja powołana w 1558 r. w celu zbadania stanu duchowieństwa w hrabstwie kłodzkim, nie należącym wówczas politycznie do Śląska, stwierdziła, iż na 28 egzaminowanych przez nią duchownych, tylko 4 można było uznać za katolickich, a z tych i tak 2 jest żonatych. W końcu XVI w. w Kłodzku pozostali już tylko nieliczni katolicy. Nowa liturgia promieniowała na całą Ziemię Kłodzką, w której działało aż 81 kościołów ewangelickich. Na początku XVII wieku w hrabstwie kłodzkim ostało się jedynie 11 kościołów katolickich (wkrótce tylko 1). 
Duży wpływ na dzisiejszą strukturę wyznaniową ziemi kłodzkiej miała defenestracja urzędników cesarskich w Pradze wywołując pustoszącą wojnę trzydziestoletnią. W obliczu zagrożenia dla czechów i protestantyzmu na pomoc ruszyli najsilniej z nim związani mieszkańcy okolic Kłodzka – nie tylko prawie komplet rycerstwa, lecz również liczne chłopstwo, a nawet mieszczanie. W bitwie pod Białą Górą (1620) przegraną przez wojska czesko-protestanckie – wyginęła najsilniejsza warstwa społeczna – szlachta i wolni sołtysi. Reszta uciekła przed represjami zwycięskiego obozu. Mimo to, protestanckie mieszczaństwo i załoga kłodzkiego zamku pod dowództwem hr. B.Thurna z powodzeniem bronili się przed dziesięciokrotnie silniejszymi wojskami cesarskimi dowodzonymi przez hr. von Lichtensteina aż do 1622 roku, czyli najdłużej na ziemiach Habsburgów. Miasto było bombardowane. Według niektórych źródeł zniszczono wówczas 900 domów (prawdopodobnie jest to liczba nieco przesadzona). Cesarz Ferdynand II, mimo potwierdzenia Listu majestatycznego jako prawa obejmującego cały Śląsk, nakazał jednak w dobrach królewskich oraz katolickich takie postępowanie, jakby przestał on obowiązywać. Na pierwszy ogień poszło hrabstwo kłodzkie jako leżace przy granicy Śląska. W 1623 r. zostało ono przekazane biskupowi wrocławskiemu i z jego to zarządzeń nastąpiła przymusowa rekatolicyzacja wszystkich podległych mieszkańców. Wydalono wtedy 120 duchownych i nauczycieli ewangelickich, odebrano kościoły i szkoły, urzędy obsadzono katolikami oraz dokonano masowej konfiskaty majątków szlachty protestanckiej, a warunkiem zwrotu było przyjęcie wiary katolickiej. To wraz z napływem obcego osadnictwa i umiejętną akcją propagandową (ośrodki pielgrzymkowe) niemal całkowicie usunęło ewangelicyzm z tej ziemi. Nie zmieniło tego nawet długie przebywanie w protestanckiej prowincji śląskiej. We wrześniu 1939 r. ewangelicy stanowili zaledwie 11% ludności okręgu kłodzkiego.

Do 1945 r. luteranie w Kłodzku posiadali własną świątynię, był nią obecny kościół św. św. Jerzego i Wojciecha. Obecnie do celów kultowych wykorzystywana jest sala zborowa w murowanym budynku z początku XX w. byłego oddziału terenowego Śląskiego Ewangelickiego Towarzystwa Prasowego przy ulicy Kolejowej 2.

Kościół Chrystusa Pana w Kudowie:

Do czasów pruskich hrabstwo kłodzkie stanowiło odrębną od Śląska jednostkę administracyjną, podporządkowaną bezpośrednio Koronie czeskiej, czyli królowi czeskiemu, bywającemu również cesarzem. Przekazanie (na drodze sprzedaży) starostwa arcybiskupowi salzburskiemu Ernestowi Habsburgowi w 1548 r. zainicjowało ostry kurs kontrreformacyjny. W jego ramach przeprowadzono m.in. egzamin z prawomyślności, w wyniku czego większość duchownych protestanckich musiała opuścić tą ziemię. Śmierć arcybiskupa w 1560 roku przerwała takie działania do okresu po bitwie pod Białą Górą. 

Za sprawą Braci Czeskich (Kościół reformowany) Kudowa była protestancką enklawą w katolickim hrabstwie kłodzkim. Z woli króla Prus Fryderyka Wilhelma II (reformowany) w Pstrążnej (centrum mniejszości czeskiej) miał powstać kościół. Ostatecznie barokowy kościół p.w. Chrystusa Pana powstał w Kudowie na ówczesnym Wzgórzu Zamkowym (obecnie Parkowym). Kościół ten, zwany niekiedy „Husycką Kaplicą” powstał w 1797 r. Do 1811 roku służył reformowanym oraz nielicznym luteranom. Po tej dacie luteranom.

Wyposażenie tego kościoła pochodzi z późniejszegoi okresu: eklektyczne organy firmy „Schlag und Söhne” ze Świdnicy (z 1874 i 1879 r.), a od 1975 roku rokokowy ołtarz przeniesiony z nieczynnego kościoła w Unisławiu k/Wałbrzycha.

 

Kościół ZBAWICIELA w Opolnicy:

W oddzielających Kotlinę Kłodzką od reszty Śląska Górach Bardzkich, na wysokim brzegu Nysy Kłodzkiej (ok. 2 km na SW od Barda) rozciąga się wieś Opolnica wzmiankowana już w 1290 r. jako Gerardestorph. Ta oraz późniejsze nazwy wsi (Villa Gerhardi, Gerersdorf, Giersdorf) prawdopodobnie pochodzą od imienia założyciela wsi – Gerharda. W pobliskim Bardzie od około 1110 r. znajdowała się słynąca łaskami figurka Matki Bożej Bardzkiej – najstarsza drewniana rzeźba romańska na Śląsku. Do Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie Śląskim pielgrzymowano już w XIII wieku, a w XVII stuleciu przybywało tam 150 tysięcy osób rocznie. Mimo tak silnych wpływów katolickich Opolnica już od ok. 1530 roku była lokalnym ośrodkiem protestantyzmu, a luteranie wkrótce przejęli miejscowy kościół parafialny.
     W czasie wojny trzydziestoletniej (1618-1648), chcąc uniknąć pacyfikacji wsi przez polskich lisowczyków lub wojska austriackie (jak to miewało miejsce w większości osad Kotliny Kłodzkiej) mieszkańcy Opolnicy opuścili swoją wieś i schronili się w lesie, w Górach Bardzkich. Pomiędzy górami dzisiaj zwanymi Leszkiem (530 mnpm), Klimkiem (530 mnpm) i Kukułą (570 mnpm) wybudowali nową osadę – „pustą wieś”. Stały tam domy, była też niewielka gospoda, a nawet obejścia z typowymi piwniczkami ziemnymi z murowanym wejściem. Szczątki tej osady odkryte zostały dopiero pod koniec XIX wieku. W 1653 roku miejscowy kościół siłą rekatolicyzowano Po 50 latach, w 1708 roku kościół wrócił do ewangelików (był to jeden z nielicznych kościołów, które udało się odzyskać luteranom w wyniku konwencji alransztadzkiej). Jako ewangelicki, kościół w Opolnicy pozostaje do dnia dzisiejszego.

W latach 1864÷1865 na miejscu starego ewangelicy wybudowali nowy luterański kościół pod wezwaniem Zbawiciela. Jest to budowla murowana, utrzymana w stylu neogotyckim. 
Wyposażenie kościoła pochodzi z czasów jego budowy: neogotycki ołtarz, ambona, chrzcielnica i neoklasycystyczne organy wykonane przez Gottfrieda Riemera z Brzegu. 
Obok kościoła epitafium Otylii Marii Frost de domo Bormann ur. 28.04.1820 r. i zmarłej 01.05.1846 r. w Opolnicy. 
W Opolnicy znajduje się także cmentarz ewangelicki (pochówki odbywały się do lat 60-tych XX w.). Niestety został on prawie doszczętnie zdewastowany przez napływowych mieszkańców. 
Na terenie wsi tryska źródełko wody siarczkowej (wg miejscowej legendy miał je odkryć Bolesłąw Chrobry). Nie jest to woda lecznicza, lecz woda stołowa. W II poł. XIX w. z inicjatywy Anny hrabianki Deym zagospodarowano turystycznie okolice wsi, a Otton hr. Schwerin wybudował tu pierwszą na ziemi ząbkowickiej elektrownię wodną (dzisiaj o omcy 0,4 MW). Przed II wojną światową działał tu ewangelicki dom wypoczynkowy dla diakonis, zwany domem Jadwigi. Obecnie jest to Ośrodek Wypoczynkowy „Złota Jabłoń”.

Parafia w Karpaczu (Wang)

Kościół Górski Naszego Zbawiciela – kościół ewangelicki Wang w Karpaczu

Adres Parafii:

ul. Na Śnieżkę 8, 58-540 Karpacz 

Kontakt:

tel.:  +48 75 76 19 228 – ks. prob. Edwin Pech 

tel.:  +48 75 75 282 90 – kościół Wang 

tel.:  +48 75 75 282 91 – księgarnia literatury chrześcijańskiej 

tel.:  +48 75 75 282 92 – kancelaria parafialna 

tel.:  +48 75 75 282 95 – kościelni: Amelia i Zbigniew Jawor 

faks.:  +48 75 75 282 93  

e-mail: wang@wang.com.pl 

www: https://www.wang.com.pl 

konto bankowe:  96 1090 1926 0000 0005 1412 6439 

Duszpasterz Parafii:

ks. Edwin Pech, proboszcz 

(ord. 28.12.1986) 

Kurator Parafii: 

Zbigniew Kulik 

Kościół parafialny:

Kościół Górski Naszego Zbawiciela Wang 

Adres: ul. Na Śnieżkę 8, 58-540 Karpacz 

Nabożeństwa niedzielne: 

 • w Karpaczu w każdą niedzielę i święta o godz. 10:00 ( Na Śnieżkę 8 )

 

Nabożeństwa tygodniowe: adwentowe, pasyjne i inne świąteczne i okolicznościowe wg ustalonego porządku dostępnego na stronie internetowej Parafii: Porządek nabożeństw 

Lekcje religii:

 • Szkoła niedzielna odbywa się równolegle do nabożeństwa w Domu Parafialnym. W czasie nabożeństwa po Wyznaniu Wiary dzieci udają się z opiekunką do Domu Parafialnego. Tam prowadzone są dla nich zajęcia: opowiadanie historii biblijnych, nauka pieśni, rysowanie i malowanie,
 • Lekcje religi prowadzone są w szkołach, Domu Parafialnym i w mieszkaniach Rodziców dzieci,
 • Spotkania młodzieży pokonfirmacyjnej odbywają się w środę o godz. 18:00.

  

Godzina Biblijna: 

W każdy piątek o godz. 18:00. 

Biblijne Spotkania dla Kobiet: 

III środa miesiąca – godz. 17:00 

Spotkanie parafialne: 

I. niedziela miesiąca po nabożeństwie 

Spotkania z osobami zainteresowanymi kościołem ewangelickim: 

Zgodnie z bieżącymi ustaleniami. Należy skontaktować się z duszpasterzem Parafii. 

Inne działania Parafii 

 • Zespół WANG:

pod dyr. Ryszarda Zająca próby odbywają się w piątki o godz.18:00 

 • Chór Ekumeniczny:

pod dyr. Bernarda Stankiewicza próby odbywają się we wtorki o godz.18:30 

 • Parafialna Komisja Diakonijna:

pod kierownictwem Anny Futerhendler

 • NZOZ Diakonia Wang; 58-540 Karpacz, ul. Na Śnieżkę 7

kierownik: Edyta Wiśniewska, tel. kom.: 607 755 112                

biuro: ( +48 75 ) 75 28 299; faks: ( +48 75 ) 75 28 293; tel. kom. pielęgniarki: 607 112 164               

e-mail: diakonia@wang.com.pl, www.wang.com.pl 

zakres działania: pielęgniarstwo środowiskowe, rodzinne, pielęgniarska opieka długoterminowa, pomoc przedmedyczna, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, transport chorych. 

 • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

kierownik: Edward Wach, tel.: 607 100 973               

 • Stacja Socjalna Śląskiego Stowarzyszenia Zakonu Joannitów

zakres działania: opieka pielęgniarsko-pielęgnacyjna i socjalna, zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w szkołach, klub środowiskowy, klub integracyjny. 

Parafia WANG prowadzi: 

1. Ośrodek Wczasowo-Szkoleniowy Wang, 

2. Akademię Ewangelicką 

– ul. Spokojna 1, 58-540 Karpacz, tel./faks: ( +48 75 ) 76 19 271, e-mail: akademia@wang.com.pl, hotel@wang.com.pl

3. Księgarnię Literatury Chrześcijańskiej przy kościele Wang, tel.: ( +48 75 ) 75 282 91 

Parafia WANG jest organizatorem Diecezjalnego Dnia Dziecka, Rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodzieży, Tydzień Ewangelizacyjny dla Rodzin. 

 Księgi parafialne prowadzone są od roku 1844.

Parafia w Jeleniej Górze – Cieplicach

Kościoł ewangelicki Zbawiciela w Jeleniej Górze Ciepliach

                                      Kościół ewangelicki Zbawiciela w Jeleniej Górze – Cieplicach

 

Adres Parafii:

pl. Piastowski 18, 58-560 Jelenia Góra – Cieplice

Kontakt:

tel.: +48 75 642 66 67  – kancelaria parafialna

e-mail: cieplice@luteranie.pl

stron internetowa: www.cieplice.luteranie.pl

Konta bankowe:

konto w PLN: 80 1090 2633 0000 0001 0097 6383

Bank Zachodni WBK S.A. KOD SWIFT: WBKPPLPP

konto w EUR: 77 1090 2633 0000 0001 2179 3025

Bank Zachodni WBK S.A. KOD SWIFT: WBKPPLPP

Duszpasterz Parafii:

ks. Sebastian Kozieł, proboszcz

(ord. 17.07.2005)

e-mail: sebkoziel@wp.pl

Kurator Parafii:

Małgorzata Czechowicz

Organistka:

Maria Erdmann

Kościół parafialny:

Ewangelicki Kościół Zbawiciela

Adres: pl. Piastowski 18, 58-560 Jelenia Góra

Nabożeństwa niedzielne:

 • w każdą niedzielę i święta o godz. 10:30 ( pl. Piastowski 18 )
 • nabożeństwo dla dzieci odbywa się równolegle do nabożeństwa w Domu Parafialnym pl. Piastowski 18. W czasie nabożeństwa po Wyznaniu Wiary dzieci udają się z opiekunką do sali parafialnej. Tam prowadzone są dla dzieci zajęcia: opowiadanie historii biblijnych, nauka pieśni, rysowanie, malowanie, gry i zabawy integracyjne.

Nabożeństwa tygodniowe: adwentowe, pasyjne, świąteczne i okolicznościowe wg ustalonego porządku dostępnego na stronie internetowej Parafii www.cieplice.luteranie.pl

Inne spotkania w Parafii:

– W 1 niedzielę miesiąca po nabożeństwie spotkanie w sali parafialnej przy kawie i cieście

– Spotkania dla zainteresowanych kościołem ewangelickim

Zgodnie z bieżącymi ustaleniami. Należy skontaktować się z duszpasterzem Parafii.

– Spotkania młodzieży

Zgodnie z ustalonym porządkiem lekcji religii.

– Godziny biblijne

Zgodnie z ustalonym porządkiem.

– Ewangelizacja – nauka języka angielskiego dla dzieci i młodzieży

Po ustaleniu z kancelarią parafialną.

–  Zwiedzanie kościoła z przewodnikiem lub audio przewodnikiem

Zgodnie z ustalonymi godzinami dostępnymi na stronie www.cieplice.luteranie.pl Zwiedzanie kościoła z przewodnikiem lub audio przewodnikiem. Audio przewodniki o kościele  w językach: polskim, niemieckim,  angielskim,  czeskim,  rosyjskim     Inne działania w Parafii:

 • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego – stacja diakonijna.

Adres: pl. Kombatantów 25/3 58-560 Jelenia Góra Cieplice

Czynna: od poniedziałku do piątku 10.00-16.00.

Istnieje możliwość wypożyczeń w innych godzinach i w soboty po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym: 
tel.: +48 75 648 06 44  – wypożyczalnia
– tel. kom.: 699 965 886  – wypożyczalnia pracownik
tel. kom.: 693 506 824 – kierownik

e-mail: cieplice@luteranie.pl

www.cieplice.luteranie.pl

 • Cieplickie Koncerty Organowe:

W każdą niedzielę lipca i sierpnia o godzinie 19:15 w Kościele Zbawiciela. Informacje o koncertach w innych terminach dostępne także na stronie parafialnej www.cieplice.luteranie.pl

Księgi parafialne prowadzone są: niemieckie od 1742r., polskie od roku 1945. Więcej informacji o Parafii na stronie www.cieplice.luteranie.pl

 • Apartamenty / pokoje gościnne KANTORÓWKA

 

Serdecznie  zapraszamy do nowych komfortowych apartamentów / pokoi gościnnych  „Kantorówka” w Uzdrowisku Cieplice przy Placu Piastowskim. Nowe komfortowe, stylowe pokoje i apartamenty barokowe znajdują się na 1 piętrze XVIII wiecznej kamienicy przy głównym zabytkowym deptaku uzdrowiskowej dzielnicy miasta Jelenia Góra Cieplice. Oddane do użytku w styczniu 2016 roku.

Kontakt:
www.kantorowka.pl
e-mail: cieplice@luteranie.pl
tel. 0048 75 642 66 67

tel. 0048 693 506 824

 • Budynki należące do parafii: Dom Misyjny Szarotka
 1. 11 Listopada 6, 58-580 Szklarska Poręba „Dolina Szczęścia”

  W obiekcie dzierżawca prowadzi Hostel „Smocze Oko”   www.smoczeoko.com tel. 75 77 77 387

Parafia w Jaworze

Kościół Pokoju w Jaworze

Kościół Pokoju w Jaworze

Adres Parafii:

Park Pokoju 2, 59-400 Jawor

 

Kontakt:

tel./faks: ( +48 76 ) 870 32 73

e-mail: jawor@luteranie.pl

strona internetowa Parafii

konto bankowe:  46 1020 3017 0000 2602 0165 1462

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:

 • we wtorki w godz. 10:00 – 12:00,
 • w czwartki w godz. 15:00-17:00,

tel.: ( +48 76 ) 870 51 45

 

Duszpasterz Parafii:

ks. Tomasz Stawiak, proboszcz

(ord. 02.03.2003)

e-mail: jawor@luteranie.pl

Kurator Parafii:

Pan Remigiusz Tarasiewicz

Kościół parafialny:

Kościół Pokoju Ducha Świętego

Adres: Park Pokoju 1, 59-400 Jawor

Nabożeństwa niedzielne:

 • w Jaworze w każdą niedzielę o godz. 11:00 ( Park Pokoju 1 )
 • w Nowym Kościele w 2. i 4. niedzielę oraz święta o godz. 9:00 ( ul. Jeleniogórska 57 )

 

Nabożeństwa tygodniowe:

Nabożeństwa pasyjne w piątki o godz. 17:00 na przemian Jawor i Nowy Kościół.

Raz w roku nabożeństwo w Świerzawie w kościele Jana i Katarzyny w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego o godz. 17:00

Lekcje religii:

 • w Jaworze we wtorki w godz. 16:00 – 18:30
 • próby zespołu dziecięcego Adonai w soboty o godz. 18:30
 • Szkółka Niedzielna odbywa się w co drugą niedzielę miesiąca równolegle do nabożeństwa spowiednio-komunijnych 

  Godzina Biblijna

 • w Jaworze w każdy piątek o godz 16:00,

 

  Spotkania z osobami zainteresowanymi kościołem ewangelickim:

Zgodnie z bieżącymi ustaleniami. Należy skontaktować się z duszpasterzem Parafii.

Inne działania Parafii:

 • Zwiedzanie Kościoła Pokoju:
  kwiecień – październik w godz. 1000 – 1700, niedziele od 1200
  listopad – marzec na życzenie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
 •   Koncerty Pokoju: www.koncertypokoju.pl

 

Parafie partnerskie:

Od roku 1990 Parafia ewangelicka w ODERWITZ (Sachsen)
Od roku 1995 Parafia ewangelicka w BAD REICHENHALL (Bayern)
Od roku 2004 Parafia ewangelicka w OFFENBACH am Main (Hessen)

Parafia Ewangelicka w Iserlohn-Letmathe (Westfallen)

 

 

Z historii Parafii:

Podobnie jak w przypadku ziemi gorzowskiej i wałbrzyskiej, nauki Lutra potrzebowały 8 lat na dotarcie na ziemię jaworską. Do wybuchu wojny trzydziestoletniej (1618) większość mieszkańców tych ziem przeszła na luteranizm. To właśnie było przyczyną, że jeden z trzech Kościołów Pokoju postawionych na mocy pokoju westwalskiego wybudowano właśnie w Jaworze. Służył on również ewangelikom spoza księstwa. O liczbie wiernych naljepiej świadczy fakt, iż w parafii pracowało zawsze trzech, a niekiedy nawet czterech księży.

 

 • w Jaworze we wtorki w godz. 16:00 – 18:30
 • próby zespołu dziecięcego Adonai w soboty o godz. 18:30
 • Szkółka Niedzielna odbywa się w co drugą niedzielę miesiąca równolegle do nabożeństwa spowiednio-komunijnych     

  Godzina Biblijna    

 • w Jaworze w każdy piątek o godz 16:00,

     

  Spotkania z osobami zainteresowanymi kościołem ewangelickim:    

Zgodnie z bieżącymi ustaleniami. Należy skontaktować się z duszpasterzem Parafii.    

Inne działania Parafii:    

 • Zwiedzanie Kościoła Pokoju:
  kwiecień – październik w godz. 1000 – 1700, niedziele od 1200
  listopad – marzec na życzenie po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
 •   Koncerty Pokoju: www.koncertypokoju.pl

      

Parafie partnerskie:    

Od roku 1990 Parafia ewangelicka w ODERWITZ (Sachsen)
Od roku 1995 Parafia ewangelicka w BAD REICHENHALL (Bayern)
Od roku 2004 Parafia ewangelicka w OFFENBACH am Main (Hessen)    

Parafia Ewangelicka w Iserlohn-Letmathe (Westfallen)    

 

Z historii Parafii:    

Podobnie jak w przypadku ziemi gorzowskiej i wałbrzyskiej, nauki Lutra potrzebowały 8 lat na dotarcie na ziemię jaworską. Do wybuchu wojny trzydziestoletniej (1618) większość mieszkańców tych ziem przeszła na luteranizm. To właśnie było przyczyną, że jeden z trzech Kościołów Pokoju postawionych na mocy pokoju westwalskiego wybudowano właśnie w Jaworze. Służył on również ewangelikom spoza księstwa. O liczbie wiernych naljepiej świadczy fakt, iż w parafii pracowało zawsze trzech, a niekiedy nawet czterech księży.

 

Parafia w Gorzowie Wielkopolskim

Adres Parafii:

ul. Obotrycka 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Kontakt:

tel./faks.: ( +48 95 )  722 80 97            

e-mail: luteranie@op.pl

strona internetowa Parafii

konto bankowe: 13 1240 3640 1111 0000 4177 0029

Kancelaria parafialna

Kancelaria parafialna czynna:

 • w poniedziałki i środy w godz. 9:00 – 11:00
 • w soboty w godz. 10:00-12:00

Duszpasterze Parafii:

ks. Mirosław Wola, proboszcz administrator ex officio, patrz EDW

e-mail: luteranie@op.pl

(ord 14.09.1999)

ks. Marcin Liberacki, wikariusz

(ord 6.01.2011)

Kurator Parafii:

Wojciech Kleemann

Kościół parafialny:

Kościół Świętej Trójcy

Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 18

Nabożeństwa niedzielne:

 • w Gorzowie Wielkopolskim w każdą niedzielę o godz. 10:15

( ul. Walczaka 18 ,66-400 Gorzów Wielkopolski )

 • w Barlinku w 2. i 4. niedzielę o godz. 12:00

( ul. Gorzowska 77, Barlinek )

 • w Słubicach w 3. niedzielę miesiąca o godz. 15:30

( ul. Piłsudskiego 13, 57-350 Słubice )

Nabożeństwa tygodniowe: adwentowe, pasyjne i inne świąteczne i okolicznościowe wg ustalonego porządku dostępnego w kancelarii parafialnej.

Lekcje religii:

Szkoła niedzielna odbywa się w czasie trwania nabożeństw.

Lekcje religii odbywają się w domach rodziców.

Spotkania młodzieży w soboty o godz. 16:00.

Godzina biblijna:

We wtorki o godz. 17:00.

Spotkania z osobami zainteresowanymi kościołem ewangelickim:

Zgodnie z bieżącymi ustaleniami. Należy skontaktować się z duszpasterzem Parafii.

Inne działania Parafii:

 • Parafia jest członkiem Gorzowskiego Oddziału POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ – adres Parafii,
 • Siedziba kapelana Śląskiego Okręgu Wojskowego – adres Parafii,
 • Parafia prowadzi Bibliotekę Literatury Chrześcijańskiej.